Retningslinjer for medlemmer

Formålet med retningslinjene er å sikre at medlemmene utøver sin virksomhet på en seriøs og forretningsmessig ordnet måte. Det er et vedtektsfestet krav til medlemskap at alle retningslinjene overholdes, og brudd vil kunne medføre bot og/eller eksklusjon.


Alle medlemmer skal:

 1. Sette seg godt inn i og følge reglene for alternativ behandling: Alternativbehandlingsloven, Registerforskriften og Markedsføringsforskriften.
 2. Behandle, oppbevare og bruke personopplysninger i samsvar med Personopplysningsloven.
 3. Sørge for at lokaler, utstyr og behandling er forsvarlig og i samsvar med hver pasients situasjon, tilstand og behov.
 4. Gi pasientene mulighet til veloverveide valg ved å informere om:
  • Hvilken behandling som tilbys.
  • I hvilken grad behandlingen er effektiv.
  • Eventuelle bivirkninger.
  • Anslått omfang og kostnad ved behandlingen.
  • Hvilken medisinsk forklaringsmodell behandlingen bygger på.
 5. Informere pasientene om muligheten til å klage på et medlems faglige utøvelse og atferd. Klage skal rettes skriftlig til foreningen som vil behandle den innen 4 uker.
 6. Uten opphold informere foreningen om andre medlemmers brudd, eller mistanke om brudd, på foreningens vedtekter eller retningslinjer.

Ingen medlemmer skal:

 1. Utføre, tilby eller hinte om seksuelt pregete handlinger eller kontakt av noen art. Det inkluderer, for både massør og klient:
  • Nakenhet som ikke er nødvendig for behandlingen.
  • Berøring av kroppsdeler som ikke normalt omfattes av massasjeterapi.
 2. Tilby eller gi råd om alternative tjenester eller ideer som er i strid med vitenskapelig kunnskap. Det inkluderer blant annet:
  • Kosttilskudd, naturmedisin, homøopatiske midler etc. uten solid og entydig vitenskapelig dokumentert effekt.
  • Energibehandlinger som healing, reiki, still point, religiøs håndspåleggelse etc. med påstand eller antydning om at disse har effekt på konkrete problemstillinger.
  • Veiledning basert på klarsynthet, synskhet, kanalisering, medium, spådom, engler, drømmetolkning, astrologi, tarot, krystaller, pendler etc.
  • Råd mot vaksinering og støtte til vaksinemotstandere.

Medlemmer som er i tvil om en metode eller teori er akseptabel skal ta kontakt med foreningens ledelse og avklare situasjonen før den benyttes.


Reaksjoner på brudd:

 1. Foreningen kan ved mindre brudd gi medlemmet advarsel.
 2. Ved gjentagelser eller større brudd kan medlemmet ilegges bot. Boten tilfaller foreningen, eller hvis det er hensiktsmessig gis helt eller delvis som erstatning til den som bruddet har gått utover.
 3. Ved grove brudd kan medlemmet ekskluderes fra foreningen.
 4. Annullering av medlemskap og bøter på minst kr. 1.000,- kan ankes skriftlig innen 14 dager. Saken vil da avgjøres ved skriftlig avstemming på førstkommende årsmøte.
 5. Styret vil behandle alle klagesaker konfidensielt. Eventuelle inhabile styremedlemmer vil fratre under saksbehandlingen.