Helsedirektoratet
Det vises til brev mottatt 03. desember 2013, hvor Norsk Massasjeforening (MF) søker om godkjenning som organisasjon for utøvere av alternativ behandling innen klassisk massasje.

Gjeldende regelverk

Rettslig grunnlag for Helsedirektoratets vurdering av søknader om godkjenning av utøverorganisasjoner er forskrift av 11. desember 2003 nr. 1500 om frivillig registrering for utøvere av alternativ behandling (registerforskrift), med hjemmel i lov av 27. juni 2003 nr. 64 om alternativ behandling av sykdom mv. § 3. Regelverket beskrives i Helsedirektoratets rundskriv IS-10/2006 «Alternativ behandling: Frivillig registerordning. Kriteriet for godkjenning av organisasjoner og registrering av saken».

Helsedirektoratets vurdering

Lov om alternativ behandling av sykdom mv. § 3 gir hjemmel for frivillig registerordning for helsepersonell og andre utøvere av alternativ behandling. Registerordningen reguleres i registerforskriften.

Det følger av § 3 i forskriften at utøverorganisasjoner kan inngå i den frivillige registerordning etter forskriften dersom organisasjonen har:

  1. Vedtekter som stiller faglige krav til den som ønsker å bli medlem.
  2. Vedtekter som fastsetter yrkesetiske regler som medlemmene er forpliktet til å følge i sin yrkesutøvelse.
  3. Vedtektsfestet at medlemmene må forplikte seg til å drive forsvarlig virksomhet.
  4. Vedtektsfestet at medlemmene må forplikte seg til å gi nødvendig informasjon til pasienten.
  5. Vedtektsfestet at medlemmene må forplikte seg til å behandle helse- og personopplysninger på en forsvarlig måte.
  6. Vedtektsfestet klagerett for pasienter over medlemmenes yrkesfaglige adferd. Klagen skal behandles i et yrkesetisk råd eller særskilt opprettet klageorgan.
  7. Vedtektsfestet mulighet for utelukkelse av medlemmer på nærmere fastsatte vilkår.
  8. Minst 30 medlemmer.
  9. Latt seg registrere i Enhetsregisteret.

Helsedirektoratet kan godkjenne brukerorganisasjoner etter søknad.

Utøverorganisasjoner som oppfyller kravene i § 3 andre ledd har ikke rettskrav på godkjenning. Godkjenning vil måte bero på en helhetsvurdering, hvor det utover
forskriften § 3 også må ses hen til annet relevant lovverk.

Godkjenning er en bekreftelse på at utøverorganisasjonen oppfyller de formelle krav oppstilt i registerforskriften § 3 andre ledd punkt 1 til 9. Fagkravenes nærmere innhold
er ikke gjenstand for vurdering og godkjenning av direktoratet. Direktoratet skal kun påse at fagkravene ikke er i strid med relevante lover og forskrifter.

Av lov om alternativ behandling av sykdom mv. § 2 tredje ledd, fremgår at med alternativ behandling siktes til ”helserelatert behandling”, og da i hovedsak slik at
behandling skjer utenfor helsetjenesten, og ikke utøves av helsepersonell.

Det fremgår videre av lovens § 3, at registerordningen gjelder for den som utøver alternativ behandling. I samsvar med lovens ordlyd og forarbeid (Ot.prp. nr. 27 (2002-
2003)) vil forskriften, og dermed registerordningen være avgrenset mot personer som tilbyr eller utøver tjenester som ikke kan sies å være ”helserelatert behandling”. Dette
innebærer en avgrensning mot tjenester som i hovedsak retter seg mot økt fysisk og psykisk velvære, skjønnhetspleie eller andre tjenester med mer kosmetiske formål,
tjenester som i hovedsak må sies å rette seg mot personlig selvutvikling (f.eks enkelte former for meditasjon) og lignende.

Av Ot.prp. nr. 27 (2002-2003) s. 120 fremgår det at tjenester som mer direkte sikter mot forebyggelse av sykdom eller lidelser vil kunne omfattes av registerordningen, i
tillegg til tjenester som tar sikte på å lindre eller kurere sykdom, lidelser eller smerte.

I søknaden er det gitt en detaljert beskrivelse av hva massasje er og hvilken form for massasje som tilbys ved Norsk Massasjeforening. Helsedirektoratet finner at Norsk Massasjeforening i følge innsendt dokumentasjon oppfyller kravene til registerforskriften § 3 andre ledd punkt 1 til 9 med behandlingsformene klassisk massasje.

Konklusjon

På bakgrunn av søknaden, vedlagt dokumentasjon og helhetsvurdering, godkjenner Helsedirektoratet Norsk Massasjeforening som utøverorganisasjon for klassisk massasje i medhold av forskrift om frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling § 3.

Godkjenning er en bekreftelse fra Helsedirektoratet om at organisasjonen har dokumentert skriftlig at den oppfyller kriteriene for godkjenning i medhold av regelverket. Godkjenning innebærer ikke noen offentlig vurdering eller godkjenning av faglig art av den enkelte utøverorganisasjon, behandler eller behandlingsform.

Informasjon til medlemmet om mulighet til å registrere seg

Norsk Massasjeforening kan på bakgrunn av vedtaket og gjeldende regelverk, informere fullverdige utøvermedlemmer, som oppfyller Norsk Massasjeforening sine fagkrav i klassisk massasje, om adgang til å registrere seg.

Etter Norsk Massasjeforening sin søknad, kan titlene «Massør», «Massasjeterapeut» og «Idrettsmassør» benyttes ved registrering. Under behandlingsformer i registeret kan behandlingsformen klassisk massasje føres opp.

Helsedirektoratet forventer at Norsk Massasjeforening tilstreber å påse at kun medlemmer, som i hovedsak tilbyr helserelatert behandling, registrerer seg.

Norsk Massasjeforening har plikt til å bistå sine medlemmer ved registrering og til å kvalitetssikre registreringsskjemaene. Utøver som velger å registrere seg, er personlig ansvarlig for å være medlem av en godkjent organisasjon og oppfylle kriteriene for registrering, jf. registerforskriftens § 5, samt å sette seg godt inn i gjeldende regelverk for utøvelse av alternativ behandling.

I rundskriv IS-10/2006 er lov om alternativ behandling, registerforskriften og forskrift om markedsføring av alternativ behandling vedlagt. Det er også referanser til annet relevant regelverk for utøvelse av helserelatert behandling i rundskrivet, og det gis andre føringer knyttet til registerordningen.

Helsedirektoratet påpeker spesielt kravet til registerforskriften § 5 første ledd punkt 3 om ansvarsforsikring. Det understrekes at den enkelte registrerte utøver har en personlig plikt til å sørge for å ha en ansvarsforsikring som dekker hans/hennes totale behandlingstilbud, inkludert eventuelle behandlingstilbud mv som den enkelte utøver tilbyr, utover de kvalifikasjoner utøveren har som følge av å oppfylle Norsk Massasjeforening sine fagkrav.

Det vises videre til helsepersonelloven § 74 der det heter at: «ingen må uriktig benytte titler eller annonsere virksomhet på en slik måte at det kan gis inntrykk av at vedkommende har autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning».

Videre vises til lov om alternativ behandling av sykdom mv der det heter:
«Bare den som er registrert som utøver av alternativ behandling i register, opprettet i medhold av denne lov § 3, har rett til å benytte betegnelsen registrert i tilknytning til sin yrkesbetegnelse som alternativ behandler. Ingen må uriktig benytte titler eller markedsføre virksomhet på en slik måte at det kan gis inntrykk av at vedkommende har autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning etter helsepersonelloven (..)»