การตั้งราคา

Medlemskapet gjelder for et kalenderår om gangen og fornyes automatisk inntil det sies opp skriftlig.

ปีเคย (1 มกราคม - 31 ธันวาคม) 1.490,-
งวดครึ่งปี (01-31 กรกฎาคมธันวาคม) 990,-
ลงทะเบียนหลังจากที่ 1 พฤศจิกายน * 0,-
บริษัท ให้บริการ ** 990,-
การประกันภัยความรับผิด *** 490,-
นักศึกษา **** 0,-

* ในการลงทะเบียนหลังวันที่ 1 พฤศจิกายนที่เหลือของปีฟรี - แล้วคุณจะจ่ายเงินสำหรับปีถัดไป
** คลีนิกกับ 3 หรือมากกว่าพนักงานจ่าย990,- ต่อพนักงานต่อปี
*** Ansvarsforsikring er obligatorisk for alle medlemmer. Studentmedlemmer får gratis forsikring.
**** Gjelder kun aktive massasjestudenter, ikke andre studentgrupper. Når studiet er fullført må medlemskontingent betales for å opprettholde medlemskapet og forsikringen.

Betalingsbetingelser

  1. Medlemskapet og den inkluderte ansvarsforsikringen er gyldig fra det tidspunktet medlemssøknaden er godkjent og første faktura er sendt ut. Søknaden kan trekkes tilbake innen denne fakturaens forfallsdato.
  2. Medlemskapet gjelder for et kalenderår om gangen, og fornyes automatisk ved at faktura for neste år sendes ut per e-post i november/desember.
  3. Medlemskapet må sies opp skriftlig per อีเมล innen fakturaens forfall, ellers regnes det som fornyet og faktura må betales.
  4. Det er den registrerte fakturamottakeren som er ansvarlig for betaling og rettidig oppsigelse av medlemskapet. Fakturamottaker er også ansvarlig for å holde sin kontaktinformasjon oppdatert og korrekt til enhver tid.
  5. Purring, gebyrer og renter følger vanlige norske regler. Norsk Massasjeforening har rett til å overlate betalingsoppfølging til ekstern oppdragstaker.
  6. Innbetalt medlemskontingent refunderes ikke.