ใบเสร็จรับเงินสมาชิก

ขอบคุณ! เราได้รับใบสมัครของคุณและส่งใบแจ้งหนี้ทาง e-mail ที่ครั้งหนึ่งเคยได้รับการอนุมัติ ถ้าไม่ได้เราจะติดต่อคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

Thank you! We have received your application and will send you an invoice via email upon approval. If not, we will contact you for more information.

ขอบคุณครับ! เราได้รับใบสมัครของคุณและจะส่งใบแจ้งหนี้ทางอีเมลเมื่อได้รับอนุมัติ ถ้าไม่เราจะติดต่อคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ขอแสดงความนับถือ
เคอร์วินพระSæter

Styreleder
สมาคมนวดนอร์เวย์

Norsk Massasjeforening Logo