ใบเสร็จรับเงินสมาชิก

Takk!

Vi har mottatt søknaden din. Vi sender faktura på e-post når den er godkjent. Hvis ikke vil vi kontakte deg for mer informasjon.

NB! Husk at innmeldingen er bindende! Hvis du vil trekke søknaden din må du gjøre det per e-post innen fakturaens forfallsdato.

-

ขอแสดงความนับถือ
เคอร์วินพระSæter

ประธานคณะกรรมการ
สมาคมนวดนอร์เวย์

Norsk Massasjeforening Logo