[:nb]

Vedtekter

§1 Navn

Foreningens navn er Norsk Massasjeforening med initialer MF.

§2 Formål

Foreningens formål er å:

 1. Kvalitetssikre profesjonell utøvelse av massasje.
 2. Kvalifisere medlemmene for MVA-fritak.
 3. Skaffe medlemmene gode kollektive tilbud på forsikring, utstyr og tjenester.
§3 Organisasjon

Foreningen er ideell, selveiende, frittstående og nøytral på alle måter.

§4 Medlemskap

Medlemskap er åpent for alle som tilfredsstiller foreningens fagkrav.

§5 Medlemskontingent

Alle medlemmer skal betale årlig kontingent som gjelder kalenderåret. Kontingentens størrelse fastsettes av styret.

§6 Medlemmenes plikter

Alle medlemmer er forpliktet til å:

 1. Ha gyldig ansvarsforsikring gjennom Norsk Massasjeforening.
 2. Overholde foreningens retningslinjer.
 3. Opptre på en måte som ikke skader foreningens interesser.
 4. Holde seg orientert om foreningens drift og bestemmelser via foreningens nettsted og Facebookside. Informasjon som deles på disse stedene regnes som kjent for alle medlemmer.
§7 Opphør av medlemskap

Utmelding av foreningen skal skje skriftlig. Brudd på §4, §5 eller §6 kan gi grunnlag for eksklusjon. Innbetalt medlemskontingent tilbakebetales ikke.

§8 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte kan ikke motta godtgjørelse eller andre fordeler fra foreningen. Utgifter i forbindelse med møter eller andre oppgaver kan dekkes.

§9 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet. Møtet avholdes når styret ønsker det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Forslag til saker skal være sendt til styret senest 2 uker før møtet.

Generalforsamlingen avholdes normalt i lukket gruppe på Facebook. Alle medlemmer har adgang til møtet. Styret kan invitere andre til å være til stede og tale. Kun medlemmer som har vært medlem de siste to månedene før møtet har stemmerett.

Generalforsamlingen er vedtaksfør med det antall stemmer som møter personlig eller ved fullmakt. Fullmakter skal rettes til daglig leder, og være innlevert senest tre dager før møtet. Vedtak treffes med alminnelig flertall. Blanke stemmer teller ikke.

Generalforsamlingen ledes av daglig leder og skal behandle innkomne forslag. Generalforsamlingen skal velge nye styremedlemmer ved behov.

§10 Styret

Foreningen ledes av et styre bestående av styreleder og et styremedlem som også fungerer som varamedlem for styreleder. Styremedlem skal alltid være daglig leder for å sikre kontinuitet. Styreleder velges for to år av gangen. Styreleder kan gjenvelges ved enstemmighet i styret. Ny styreleder skal utpekes og velges av styret.

Styret er beslutningsdyktig når det er fulltallig. Vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har daglig leder dobbeltstemme.

Styret skal ivareta foreningens eiendeler og utvikle foreningens strategi. Styret setter sin egen dagsorden og innkaller til styremøter ved behov.

§11 Daglig leder

Styret skal ansette en daglig leder som skal ta seg av foreningens administrasjon og daglige drift. Daglig leder har signaturrett og representerer foreningen.

§12 Klagerett for kunder

Kunder kan klage på våre medlemmers faglige utførelse og atferd. Skriftlig klage sendes til daglig leder som innhenter informasjon fra berørte parter. Om nødvendig vil styret behandle klagesaken videre. Eventuelle inhabile styremedlemmer skal fratre under saksbehandlingen. Den som klager skal holdes fortløpende informert om saksgangen. Styrets vurdering kontrolleres og kvalitetssikres av ekstern rådgiver. 

§13 Vedtektsendringer

Styret kan endre vedtektene, Vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har daglig leder dobbeltstemme..

§14 Oppløsning

Foreningen kan oppløses av styret ved enstemmighet. Medlemmene skal gis minst tre måneders varsel før foreningens aktivitet stanses.

[:en]

Vedtekter

§1 Navn

Foreningens navn er Norsk Massasjeforening med initialer MF.

§2 Formål

Foreningens formål er å:

 1. Kvalitetssikre profesjonell utøvelse av massasje.
 2. Kvalifisere medlemmene for MVA-fritak.
 3. Skaffe medlemmene gode kollektive tilbud på forsikring, utstyr og tjenester.
§3 Organisasjon

Foreningen er ideell, selveiende, frittstående og nøytral på alle måter.

§4 Medlemskap

Medlemskap er åpent for alle som tilfredsstiller foreningens fagkrav.

§5 Medlemskontingent

Alle medlemmer skal betale årlig kontingent som gjelder kalenderåret. Kontingentens størrelse fastsettes av styret.

§6 Medlemmenes plikter

Alle medlemmer er forpliktet til å:

 1. Ha gyldig ansvarsforsikring gjennom Norsk Massasjeforening.
 2. Overholde foreningens retningslinjer.
 3. Opptre på en måte som ikke skader foreningens interesser.
 4. Holde seg orientert om foreningens drift og bestemmelser via foreningens nettsted og Facebookside. Informasjon som deles på disse stedene regnes som kjent for alle medlemmer.
§7 Opphør av medlemskap

Utmelding av foreningen skal skje skriftlig. Brudd på §4, §5 eller §6 kan gi grunnlag for eksklusjon. Innbetalt medlemskontingent tilbakebetales ikke.

§8 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte kan ikke motta godtgjørelse eller andre fordeler fra foreningen. Utgifter i forbindelse med møter eller andre oppgaver kan dekkes.

§9 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet. Møtet avholdes når styret ønsker det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Forslag til saker skal være sendt til styret senest 2 uker før møtet.

Generalforsamlingen avholdes normalt i lukket gruppe på Facebook. Alle medlemmer har adgang til møtet. Styret kan invitere andre til å være til stede og tale. Kun medlemmer som har vært medlem de siste to månedene før møtet har stemmerett.

Generalforsamlingen er vedtaksfør med det antall stemmer som møter personlig eller ved fullmakt. Fullmakter skal rettes til daglig leder, og være innlevert senest tre dager før møtet. Vedtak treffes med alminnelig flertall. Blanke stemmer teller ikke.

Generalforsamlingen ledes av daglig leder og skal behandle innkomne forslag. Generalforsamlingen skal velge nye styremedlemmer ved behov.

§10 Styret

Foreningen ledes av styret mellom årsmøtene. Styret består minst av styreleder og et varamedlem. Styreleders varamedlem skal alltid være daglig leder for å sikre kontinuitet. Styreleder velges for to år av gangen. Eventuelle andre styremedlemmer velges for et år av gangen hvis styret selv ønsker utvidelse. Styret kan gjenvelge sine medlemmer ved enstemmighet. Nye styremedlemmer skal velges av generalforsamlingen.

Styret er beslutningsdyktig når minst to av styremedlemmene har møtt frem eller er representert ved varamedlem. Vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har daglig leder dobbeltstemme.

Styret skal ivareta foreningens eiendeler og utvikle foreningens strategi. Styret setter sin egen dagsorden og innkaller til styremøter ved behov.

§11 Daglig leder

Styret skal ansette en daglig leder som skal ta seg av foreningens administrasjon og daglige drift. Daglig leder har signaturrett og representerer foreningen.

§12 Klagerett for kunder

Kunder kan klage på våre medlemmers faglige utførelse og atferd. Skriftlig klage sendes til daglig leder som innhenter informasjon fra berørte parter. Om nødvendig vil styret behandle klagesaken videre. Eventuelle inhabile styremedlemmer skal fratre under saksbehandlingen. Den som klager skal holdes fortløpende informert om saksgangen. Styrets vurdering kontrolleres og kvalitetssikres av ekstern rådgiver. 

§13 Vedtektsendringer

Styret kan endre vedtektene ved enstemmighet. Hvis enstemmighet ikke oppnås kan vedtektene endres i generalforsamlingen. Vedtektene kan kun endres en gang per år.

§14 Oppløsning

Foreningen kan oppløses av styret ved enstemmighet. Medlemmene skal gis minst tre måneders varsel før foreningens aktivitet stanses.

[:th]

Vedtekter

§1 Navn

Foreningens navn er Norsk Massasjeforening med initialer MF.

§2 Formål

Foreningens formål er å:

 1. Kvalitetssikre profesjonell utøvelse av massasje.
 2. Kvalifisere medlemmene for MVA-fritak.
 3. Skaffe medlemmene gode kollektive tilbud på forsikring, utstyr og tjenester.
§3 Organisasjon

Foreningen er ideell, selveiende, frittstående og nøytral på alle måter.

§4 Medlemskap

Medlemskap er åpent for alle som tilfredsstiller foreningens fagkrav.

§5 Medlemskontingent

Alle medlemmer skal betale årlig kontingent som gjelder kalenderåret. Kontingentens størrelse fastsettes av styret.

§6 Medlemmenes plikter

Alle medlemmer er forpliktet til å:

 1. Ha gyldig ansvarsforsikring gjennom Norsk Massasjeforening.
 2. Overholde foreningens retningslinjer.
 3. Opptre på en måte som ikke skader foreningens interesser.
 4. Holde seg orientert om foreningens drift og bestemmelser via foreningens nettsted og Facebookside. Informasjon som deles på disse stedene regnes som kjent for alle medlemmer.
§7 Opphør av medlemskap

Utmelding av foreningen skal skje skriftlig. Brudd på §4, §5 eller §6 kan gi grunnlag for eksklusjon. Innbetalt medlemskontingent tilbakebetales ikke.

§8 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte kan ikke motta godtgjørelse eller andre fordeler fra foreningen. Utgifter i forbindelse med møter eller andre oppgaver kan dekkes.

§9 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet. Møtet avholdes når styret ønsker det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Forslag til saker skal være sendt til styret senest 2 uker før møtet.

Generalforsamlingen avholdes normalt i lukket gruppe på Facebook. Alle medlemmer har adgang til møtet. Styret kan invitere andre til å være til stede og tale. Kun medlemmer som har vært medlem de siste to månedene før møtet har stemmerett.

Generalforsamlingen er vedtaksfør med det antall stemmer som møter personlig eller ved fullmakt. Fullmakter skal rettes til daglig leder, og være innlevert senest tre dager før møtet. Vedtak treffes med alminnelig flertall. Blanke stemmer teller ikke.

Generalforsamlingen ledes av daglig leder og skal behandle innkomne forslag. Generalforsamlingen skal velge nye styremedlemmer ved behov.

§10 Styret

Foreningen ledes av styret mellom årsmøtene. Styret består minst av styreleder og et varamedlem. Styreleders varamedlem skal alltid være daglig leder for å sikre kontinuitet. Styreleder velges for to år av gangen. Eventuelle andre styremedlemmer velges for et år av gangen hvis styret selv ønsker utvidelse. Styret kan gjenvelge sine medlemmer ved enstemmighet. Nye styremedlemmer skal velges av generalforsamlingen.

Styret er beslutningsdyktig når minst to av styremedlemmene har møtt frem eller er representert ved varamedlem. Vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har daglig leder dobbeltstemme.

Styret skal ivareta foreningens eiendeler og utvikle foreningens strategi. Styret setter sin egen dagsorden og innkaller til styremøter ved behov.

§11 Daglig leder

Styret skal ansette en daglig leder som skal ta seg av foreningens administrasjon og daglige drift. Daglig leder har signaturrett og representerer foreningen.

§12 Klagerett for kunder

Kunder kan klage på våre medlemmers faglige utførelse og atferd. Skriftlig klage sendes til daglig leder som innhenter informasjon fra berørte parter. Om nødvendig vil styret behandle klagesaken videre. Eventuelle inhabile styremedlemmer skal fratre under saksbehandlingen. Den som klager skal holdes fortløpende informert om saksgangen. Styrets vurdering kontrolleres og kvalitetssikres av ekstern rådgiver. 

§13 Vedtektsendringer

Styret kan endre vedtektene ved enstemmighet. Hvis enstemmighet ikke oppnås kan vedtektene endres i generalforsamlingen. Vedtektene kan kun endres en gang per år.

§14 Oppløsning

Foreningen kan oppløses av styret ved enstemmighet. Medlemmene skal gis minst tre måneders varsel før foreningens aktivitet stanses.

[:]