Vedtekter

§1 Navn

Foreningens navn er Norsk Massasjeforening med initialer MF.

§2 Formål

Foreningens formål er å:

  1. Kvalitetssikre profesjonell utøvelse av massasjeterapi.
  2. Fremme massasjeterapiens utbredelse og anerkjennelse som helsetjeneste.
  3. Kvalifisere medlemmene for MVA-fritak via registrering i Alternativregisteret.
  4. Skaffe medlemmene gode kollektive tilbud på forsikring, utstyr og tjenester.
  5. Arrangere kurs og events, inkludert det årlige Norgesmesterskapet i Massasje.
§3 Organisasjon

Foreningen er ideell, selveiende, frittstående og nøytral på alle måter.

§4 Medlemskap

Medlemskap er åpent for alle som tilfredsstiller foreningens fagkrav. Innmelding skjer via online søknadsskjema på vårt nettsted.

§5 Medlemskontingent

Alle medlemmer skal betale årlig kontingent som gjelder kalenderåret.

§6 Medlemmenes plikter

Alle medlemmer er forpliktet til å:

  1. Ha gyldig ansvarsforsikring gjennom Norsk Massasjeforening.
  2. Overholde foreningens retningslinjer.
  3. Opptre på en måte som ikke skader foreningens interesser.
  4. Holde seg orientert om foreningens drift og bestemmelser via foreningens nettsted og Facebookside. Informasjon som deles på disse stedene regnes som kjent for alle medlemmer.
§7 Opphør av medlemskap

Utmelding av foreningen skal skje skriftlig. Brudd på §4, §5 eller §6 kan gi grunnlag for eksklusjon. Innbetalt medlemskontingent tilbakebetales ikke.

§8 Klagerett for pasienter

Pasienter kan klage på medlemmers faglige utførelse og atferd. Skriftlig klage sendes til styret som innhenter informasjon fra berørte parter. Den som klager skal holdes fortløpende informert om saksgangen. Styrets vurdering kontrolleres og kvalitetssikres av upartisk og habil ekstern rådgiver.

§9 Generalforsamling

Generalforsamling avholdes når styret ønsker det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Kun medlemmer som har vært medlem de siste to månedene før møtet har stemmerett. Fullmakter skal gis til styreleder, og være innlevert senest tre dager før møtet. Forslag til saker skal være sendt til styret senest 2 uker før møtet. Saker skal være av strategisk og prinsipiell art, og gi grunnlag for styrets videre arbeid. Vedtak treffes med alminnelig flertall. Blanke stemmer teller ikke.

§10 Styret

Foreningen ledes av et styre bestående av styreleder. Styret skal ivareta foreningens eiendeler, utvikle foreningens strategi og ta seg av den daglige driften. Styret setter sin egen dagsorden og innkaller til styremøter ved behov. Styreleder har signaturrett og representerer foreningen. Styret kan ikke motta lønn eller annen godtgjørelse fra foreningen. Utgifter i forbindelse med foreningsarbeid kan dekkes. Styret kan delegere oppgaver til, leie inn eller ansette nøkkelpersoner etter behov. Styreleder har siden foreningen startet vært foreningens grunnlegger. Hvis styreleder ønsker å fratre peker han selv ut sin etterfølger.

§11 Vedtektsendringer

Vedtektene kan kun endres av styret. Endringer som påvirker medlemmenes vedtektsfestede rettigheter negativt kan ikke gis tilbakevirkende kraft.

§12 Oppløsning

Foreningen kan oppløses av styret, fortrinnsvis med virkning f.o.m. neste kalenderår. Medlemmene skal hvis mulig gis minst tre måneders varsel før foreningens drift stanses.